<h2>ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN VOOR HET SCHILDERS-, BEHANGERS- EN GLASZETBEDRIJF IN NEDERLAND</h2>
&nbsp;
<h2>ARTIKEL 1 – DEFINITIES</h2>
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Ondernemer: natuurlijk of rechtspersoon, erkend door STAF, die bedrijfsmatig offertes uitbrengt en die glas-, schilders-, behangers- en/of afwerkingwerkzaamheden uitvoert en daartoe te verwerken predikten levert.
Werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en daarbij door de ondernemer geleverde materialen.
<h2>ARTIKEL 2 – WERKINGSSFEER</h2>
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen ondernemer en consument.
<h2>ARTIKEL 3 – AANBOD</h2>
3.1 Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstan-digheden dit onmogelijk maken.
3.2 Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst.
3.3 Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaam-heden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3.4 Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van oplevering.
3.5 Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvor-mingsmetho-de die zal worden gehanteerd: aanneming, richtprijs of regie.
a) Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht;
b) Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” doet de on-dernemer een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk;
c) Bij de prijsvormingsmethode “regie” doet de onderne-mer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
3.6 Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
3.7 Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene consumentenvoorwaarden.
<h2>ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST</h2>
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.
<h2>ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER</h2>
5.1 De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
5.2 De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
5.3 Verhogingen van de prijs als gevolg van wijzigingen in de voorschriften mogen aan de consument worden doorberekend, mits de ondernemer bewijst dat hij op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte was of kon zijn. Verhoging van de prijs nadat met de uitvoering van het werk is begonnen is niet toegestaan.
5.4 De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:
– onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
– kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond.
5.5 De ondernemer is aansprakelijk voor de schade die hem toe te rekenen is.
5.6 De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door terzake deskundige personen.
<h2>ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT</h2>
6.1 De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
6.2 De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.
6.3 De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.
6.4 De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
6.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoelt in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
6.6 De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
– onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 4.
<h2>ARTIKEL 7 – MEER- EN MINDERWERK</h2>
7.1 Bij de prijsvormingsmethode aanneming of richtprijs kan de consument nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de prijsvormingmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.
7.2 Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen.
<h2>ARTIKEL 8 – OVERMACHT</h2>
8.1 Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.
8.2 Indien de overmachtsituatie ertoe leidt dat één der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is de wederpartij voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.
<h2>ARTIKEL 9 – OPLEVERING</h2>
9.1 Wanneer partijen een vaste datum van oplevering zijn overeenge-komen, wordt het werk op deze datum opgeleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd. Indien de overschrijding van de vaste dan wel vermoedelijke opleveringsdatum de ondernemer kan worden toegerekend, is hij verplicht de consument de hierdoor geleden schade te vergoeden.
9.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
– hetzij wanneer de ondernemer de consument heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard;
– hetzij wanneer uiterlijk 10 werkdagen zijn verstreken, nadat de ondernemer schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
– hetzij wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
<h2>ARTIKEL 10 – ZEKERHEID</h2>
10.1 De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument.
10.2 De ondernemer kan na het sluiten van de overeenkomst ze-kerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken.
<h2>ARTIKEL 11 – BETALING IN TERMIJNEN</h2>
11.1 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.
11.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid betaling van een termijn op te schorten.
<h2>ARTIKEL 12 – DE EINDAFREKENING</h2>
12.1 Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de ondernemer bij de consument de eindafrekening in.
12.2 De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
12.3 In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer- en/of minderwerk opgenomen.
12.4 De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meer en/of minderwerk.
12.5 Bij de prijsvormingsmethode richtprijs mag de overeengekomen richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.
12.6 Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen drie weken na ontvangst van de rekening.
<h2>ARTIKEL 13 – NIET-NAKOMING VAN DE BETALINGSVERPLICHTING</h2>
13.1 Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 11 lid 1 en artikel 12 lid 6 één betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
13.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 11 lid 1 en artikel 12 lid 6 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
13.3 De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebre-kestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument.
13.4 Indien de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schriftelijk in gebreke heeft gesteld en één week is verlopen na ontvangst van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.
13.5 De ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsver-plichting heeft voldaan.
13.6 Indien de ondernemer een door hem aan de consument ver-schuldigde schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de consument hem per brief wijzen op zijn verzuim. Indien de ondernemer niet binnen twee weken na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.
<h2>ARTIKEL 14 – EIGENDOM VAN TEKENINGEN EN ONTWERPEN E.D.</h2>
14.1 De door of vanwege de ondernemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de ondernemer zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.
14.2 Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.
<h2>ARTIKEL 15 – GARANTIE</h2>
15.1 De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.
15.2 Garantie buitenschilderen
1. De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde buitenschilderwerk:
a. voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door weersinvloeden;
b. voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
c. wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem, en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.
2. De garantie wordt gegeven op het uitgevoerde buitenschilderwerk voor een periode van twee jaar.
3. Afhankelijk van het verfsysteem en het aantal aangebrachte lagen is de garantietermijn bij:
a. – watergedragen verf
– vochtregulerende verf
– dekkende beits
– high solid verf
– traditionele verf
drie jaar
b. gesiliconiseerde verf vier jaar.
15.3 Garantie binnenschilderen
1. De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde binnenschilderwerk
a. voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
b. wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.
2. De garantie wordt gegeven voor een periode van vier jaar.
15.4 Garantie glaszetten
1. De ondernemer garandeert dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen.
2. Onverminderd de door de fabrikant gegeven garantie op het isolerende dubbelglas, garandeert de ondernemer dat gedurende een periode van vijf jaar na plaatsing van het glas geen vermindering van doorzicht door stofaanslag of condensatie tussen de bladen van geplaatst isolerend dubbelglas zal plaatsvinden. De consument kan deze periode verlengen met vijf jaar door het geplaatste isolerend dubbelglas in het vijfde jaar na plaatsing te laten inspecteren door de ondernemer, waarna het eventueel aanbevolen onderhoud door de ondernemer moet worden uitgevoerd.
3. Buiten de garantie vallen:
– Mechanische breuk;
– Thermische breuk, bijvoorbeeld door plaatselijk opwarming wat veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit, interferentie verkleuring als gevolg van gelijke glasdikte.
15.5 Garantie behangen
De ondernemer garandeert dat het behang/de wandbekleding op een correcte wijze op de wand wordt aangebracht, alsmede dat de daarvoor geldende fabrieksvoorschriften daarbij in acht worden genomen.

Last 5 Posts
Archives by Month:
Archives by Subject: